• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Anyang A+ > Giới thiệu thành phố Anyang > Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ANYANG

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ANYANG
Năm Lịch sử
Năm 475 ( năm thứ 6 thời Trường Thọ Vương- Goguyeo) Trực thuộc Yulmok-gun (Bakdal-dong, Seoksu-dong thuộc Ingbeolno-hyeon)
Năm 757(năm thứ 16 thời Cảnh Đức Vương -Shilla) Ingbeolno-hyeon → Gokyang-hyeon
Năm 940(năm thứ 23 thời Thái Tổ-Goguryeo) Gwaju (Gokyang-hyeon → Geumju-hyeon)
Năm 1413 (năm thứ 13 thời Thái Tông-Joseon) Gwachon-hyeon (Geumju-hyeon → Geumchon-hyeon)
Năm 1414(năm thứ 14 thời Thái Tông-Joseon) Đổi tên thành Gwachon-hyeon
Năm 1895(năm thứ 32 thời Cao Tông-Joseon) Gwachon-gun(Shiheung-gun)
01.04.1914 Gwachon-gun, Shiheung-gun, Ansan-gun được sát nhập thành Shiheung-gun và trực thuộc Seoi-myeon của Shiheung-gun
01.10.1941 Seoi-myeon được tổi tên thành Anyang-myeon
14.08.1949 Anyang-myeun được thăng cấp thành Anyang-eup
01.01.1963 Shinanyang-li của Dong-myeon và Bakdal-li của Seo-myeon được sát nhập vào Anyang-eup
01.07.1973 Anyang-eup thăng cấp thành thành phố Anyang
28.04.1979 Chia Anyang 6-dong thành Anyang 5-dong và Anyang 7-dong Chia Seoksu-dong thành Seoksu 1-dong và Seoksu 2-dong (tổng cộng 14 phường)
01.09.1982 Chia Bisan-dong thành Bisan 1-dong và Bisan 2-dong (tổng cộng 15 phường)
01.10.1983 Chia Hogye-dong thành Hogye 1-dong và Hogye 2-dong (tổng cộng 16 phường)
05.11.1985 Chia Anyang 6-dong thành Anyang 6-dong và Anyang 8-dong Chia Hogye 1-dong thành Hogye 1-dong và Hogye 3-dong (tổng cộng 18 phường)
01.01.1987 Sát nhập một phần của Soha-dong của thành phố Gwangmyeong vào Seoksu 2-dong
01.05.1989 Thiết lập văn phòng làm việc tại địa phương (Manan, Dongan)
01.01.1990 Chia Seoksu 2-dong thành Seoksu 2-dong và Seoksu 3-dong (tổng cộng 19 phường)
21.05.1990 Chia Bisan 2-dong thành Bisan 2-dong và Bisan 3-dong Chia Gwanyang-dong thành Gwanyang 1-dong và Gwanyang 2-dong (tổng cộng 21 phường)
07.05.1992 Chia Bisan 2-dong thành Bisan 2-dong và Buheung-dong Chia Hogye 2-dong thành Hogye 2-dong và Beomgye-dong (tổng cộng 23 phường)
01.10.1992 Xóa bỏ văn phòng làm việc tại địa phương Manan và Dongan và thành lập Thị chính quận Manan và Dongan
15.01.1993 Chia Gwanyang 2-dong thành Gwanyang 2-dong và Burim-dong Chia Pyeongchon -dong thành Pyeongchon-dong và Pyeongan-dong Chia Beomgye-dong thành Beomgye-dong và Shinchon -dong (tổng cộng 26 phường)
20.05.1993 Chia Buheung-dong thành Buheungdong-dong và Dalan-dong Chia Hogye 1-dong thành Hogye 1-dong và Galsan-dong (tổng cộng 28 phường)
01.07.1994 Chia Anyang 3-dong của Manan-gu thành Anyang 3-dong và Anyang 9-dong Chia Bakdal-dong của Manan-gu thành Bakdal 1-dong và Bakdal 2-dong Chia Pyeongan-dong của Dongan-gu thành Pyeongan-dong và Guiin-dong (tổng cộng 31 phường)
22.12.1994 Thay đổi một phần khu vực hành chính (giữa các thành phố)
- Một phần Anyang-dong của Manan-gu, thành phố Anyang sát nhập vào thành phố Gunpo
- Một phần Hogye-dong của Dongan-gu, thành phố Anyang sát nhập vào thành phố Gunpo
- Một phần Pyeongchon-dong của Dongan-gu, thành phố Anyang sát nhập vào thành phố Euiwang
- Một phần Sanbon-dong của thành phố Gunpo sát nhập vào Anyang-dong, Manan-gu, thành phố Anyang
26.12.1994 Thay đổi ranh giới giữa các phường pháp định
- Một phần Anyang-dong của Manan-gu sát nhập vào Bakdal-dong
- Một phần Bakdal-dong của Manan-gu sát nhập vào Anyang-dong
- Một phần Pyeongchon-dong của Dongan-gu sát nhập vào Hogye-dong
20.04.1995 Thay đổi ranh giới giữa các phường do thời gian
- Một phần Sanbon-dong của thành phố Gunpo sát nhập vào Anyang-dong, Manan-gu, thành phố Anyang
01.01.1996 Thay đổi ranh giới giữa các phường pháp định
- Một phần Gwangyang -dong của Dongan-gu sát nhập vào Bisan-dong
- Một phần Gwangyang-dong của Dongan-gu sát nhập vào Pyeongchon-dong
- Một phần Pyeongchon-dong của Dongan-gu sát nhập vào Gwanyang-dong

Thay đổi ranh giới giữa các phường hành chính
- Một phần Anyang 2-dong của Manan-gu sát nhập vào Anyang 3-dong
- Một phần Anyang 5-dong của Manan-gu sát nhập vào Anyang 1-dong
- Một phần Anyang 5-dong của Manan-gu sát nhập vào Anyang 4-dong
- Một phần Galsan-dong của Dongan-gu sát nhập vào Shinchon-dong
01.01.1997 Thay đổi ranh giới giữa các phường hành chính
- Một phần Anyang 1-dong của Manan-gu sát nhập vào Anyang 2-dong
- Một phần Anyang 2-dong của Manan-gu sát nhập vào Anyang 1-dong và Bisan 1-dong
- Một phần Bisan 2-dong của Dongan-gu sát nhập vào Bisan 3-dong
- Một phần Pyeongchon -dong của Dongan-gu sát nhập vào Guiin-dong
10.2004(hiện tại) - Manan-gu có 14 phường
- Dongan-gu có 17 phường