• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Anyang A+ > Thị chính chủ yếu > Chính sách thành phố

CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU CỦA THÀNH PHỐ

Thực hiện hành chính mở
 • Thu thập ý kiến của nhân dân trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau
 • Ngân sách minh bạch, tài chính trong sạch
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh liêmvà minh bạch
 • Coi giải quyết khó khăn, bất tiện cho nhân dân quan trọng hàng đầu

Nâng cao chất lượng cuộc sống
Thành phố giáo dục chất lượng cao
 • Thực hiện cấp miễn phí bữa trưa cho học sinh
 • Hỗ trợ giáo dục đưa đầu tư con người lên hàng đầu
 • Xóa bỏ chênh lệch trình độ giáo dục
 • Chú trọng học tập cả đời để người dân thấy hài lòng
Cải cách phúc lợi
 • Xây dựng cộng đồng phúc lợi chung
 • Nâng cao hiệu quả của chính sách phúc lợi
 • Ổn định phúc lợi giữa các tầng lớp xã hội
 • Nhân dân khỏe mạnh, thành phố khỏe mạnh
Xây dựng không gian văn hóa có người dân cùng tham gia
 • Khôi phục lòng tự tôn của Anyang xưa
 • Xây dựng chương trình văn hóa có tính tổng hợp, xóa bỏ chương trình không đề cao nhân dân
 • Xây dựng những chương trình văn hóa thể dục mà nhân dân ưa thích
 • Đặc tính hóa chương trình của trung tâm tự trị nhân dân

Xây dựng thành phố xanh
Xây dựng quy hoạch đô thị vì nhân dân
 • Tái thẩm định quy hoạch đô thị của Anyang
 • Thẩm định dự án liên quan đến tương tai của Anyang
Cải tạo môi trường nước
 • Lập kế hoạch cơ bản về kiện toàn trang thiết bị cung cấp nước sạch
 • Nâng cao chất lượng nước của sông suối
Sinh hoạt nhà ở thuận tiện
 • Lập chính sách xanh chiến lược
 • Xây dựng môi trường của đối khí trong lành
 • Cơ sở hạ tầng giao thông an toàn và thuận tiện

Kinh tế năng động
Lập kế hoạch mới cho thời kỳ đầu để xây dựng tầm nhìn tương lai
 • Xây ngầm đoạn đường sắt line 1 đi qua khu vực Anyang
 • Phát triển công nghiệp địa phương hướng về tương lai
Phát triển kinh tế chú trọng hiệu quả thực tế
 • Hoạt tính hóa chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân làm công thương nghiệp nhỏ
 • Thực hiện chính sách tuyển lao động lấy trung tâm là đơn vị tuyển
 • Phát triển ngành công nghiệp tri thức hiện đại
Hoạt tính hóa kinh tế
 • Bảo vệ chợ cóc và các đơn vị kinh doanh địa phương
 • Phát triển nông nghiệp đô thị và doanh nghiệp xã hội