• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin sinh hoạt > Lịch trình tàu hỏa

LỊCH TRÌNH TÀU HỎA

BẢNG HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU Ở GA ANYANG

LỊCH TRÌNH TÀU HỎA
Tuyến đường Bến xuất phát Bến cuối Loại tàu Thời gian Ghi chú
Tuyến Kyeongbu /xuống phía Nam Ga Seul Sinchang Nuriro 5:27 đi ngày thường
Ga Seul Sinchang Nuriro 5:42 đi ngày thường
Yongsan Iksan Mugunghwa 6:44
Ga Seul Sinchang Nuriro 7:18 đi ngày thường
Ga Seul Sinchang Nuriro 8:15
Ga Seul Busan Mugunghwa 8:30
Ga Seul Sinchang Nuriro 10:28
Ga Seul Sinchang Nuriro 11:42
Ga Seul Sinchang Nuriro 14:10
Ga Seul Sinchang Nuriro 16:48
Ga Seul Sinchang Nuriro 18:12 đi ngày thường
Yongsan Iksan Mugunghwa 18:53
Ga Seul Sinchang Nuriro 19:05
Ga Seul Busan Mugunghwa 19:41
Ga Seul Dongdaegu Mugunghwa 20:04
Ga Seul Sinchang Nuriro 21:18
Tuyến Kyeongbu /lên phía Bắc Sinchang Seoul Nuriro 6:15 đi ngày thường
Sinchang Seoul Nuriro 7:16 đi ngày thường
Dongdaegu Seoul Mugunghwa 7:42
Daejeon Seoul Mugunghwa 8:00 đi ngày thường
Sinchang Seoul Nuriro 8:09
Sinchang Seoul Nuriro 8:46
Iksan Yongsan Mugunghwa 9:00
Busan Seoul Mugunghwa 10:28
Sinchang Seoul Nuriro 10:42 đi ngày thường
Busan Seoul Mugunghwa 11:55
Sinchang Seoul Nuriro 13:03
Sinchang Seoul Nuriro 15:02
Suncheon Seoul Mugunghwa 16:04
Sinchang Seoul Nuriro 17:16
Busan Seoul Mugunghwa 19:29
Sinchang Seoul Nuriro 19:44
Sinchang Seoul Nuriro 20:38
Sinchang Seoul Nuriro 22:42 đi ngày thường
Tuyến Jeonla /xuống phía Nam Yongsan Yeosu Mugunghwa 7:09
Yongsan Yeosu Mugunghwa 21:44
Tuyến Jeonla /lên phía Bắc Yeosu Yongsan Mugunghwa 19:05
Tuyến Honam /xuống phía Nam Yongsan Mokpo Mugunghwa 14:04
Tuyến Honam /xuống phía Nam Gwangju Yongsan Mugunghwa 19:17