• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Du lịch văn hóa > Di sản văn hóa > Di sản văn hóa địa phương

DI SẢN VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

DI SẢN VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG
Phân loại chủng loại Số xếp hạng Tên Địa chỉ Ngày được xếp hạng
vật thể
Di sản văn hóa
xếp hạng
Di sản văn hóa vật thể chưa được
Thần Đạo Bi Bakseo Số 168 San Seoksu-dong, Manan-gu
Tam Quy Tự ở chùa Sammak Đường Sammak 480(Seoksu -dong)
Anyang Tự Phù Đồ Số 27 San Seoksu-dong, Manan-gu
phi vật thể
Di sản văn hóa
xếp hạng
Di sản văn hóa phi vật thể chưa
Pyeongnam số 1 Múa kiếm Peongyang Đường Manan số 475-1 (Seoksu -dong)
Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng Phương Tự Thâu Khí Đường Bakdal số 324-21 (Bakdal -dong)
số 77
Vật kỷ niệm chưa được xếp hạng
Vật kỷ niệm
Chi Thạch Mộ Pyeongchon Đại lộ Pyeongchon số 76 (Hogye-dong) 1991.04.12
Mộ đá (thạch thất phần) Bisan-dong Địa chỉ theo tên đường lân cận, đại lộ Gwanak đường số 121 số 79 (Bisan - dong)
Thánh địa Choi Kyeong Hwan Số 79 San Anyang 9-dong, Manan-gu
Tư liệu dân tộc Tư liệu dân tộc 3 Nam Nữ Căn Thạch ở chùa Sammak Số 10-1 Seoksu 1-dong, Manan-gu 1983.09.19
Di sản văn hóa Di sản văn hóa 60 Minh Phủ Điện của chùa Sammak Đường Sammak 478(Seoksu -dong) 1985.06.28
Tư liệu dân tộc Tư liệu 100 Văn phòng ủy ban cũ Seoi-myeon Đường Jangnae đường số 143 số , quận Manan (Anyang - dong) 2001.01.22
Khác Chùa truyền thống 9 Chùa Sammak Số 241-54 Seoksu-dong, Manan-gu 1963.09.03
79 Am Yeombul Đường Yesulgongwon, đường số 245 số 150(Seoksu -dong) 1988.10.25
10 Chùa Anyang Đường Yesulgongwon, đường số 131 số 103(Seoksu -dong) 1976.07.28
78 Am Manghae Đường Imgok số 245(Anyang - dong) 1988.10.25